Haftanın Olgusu-84 (1 Mayıs 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

1 Mayıs 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

85 yaş, kadın,
5 ayda orta çıkıp büyüyen sağ alt ve üst göz kapağında şişlik

Doç. Dr. Veysel Atilla Ayyıldız
Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sağ üst ve alt göz kapağı lateral kesiminde aksiyel T1A’da hipointens, YB prekontrast T1A’da izointens,  postkontrast aksiyel ve koronal YB T1A’da hafif cidar kontrastlanması gösteren (yeşil oklar) (A), koronal T1A’da hipointens, koronal T2A’da izointens, koronal ve aksiyel YB T2A’da hiperintens (yeşil oklar) (B), aksiyel ve koronal kontrastsız beyin BT’de izodens (yeşil oklar) (C) düzgün konturlu, nodüler kitlesel lezyon. Lateral rektus kasının bulbus oküliye yapıştığı düzeyde (turuncu oklar) sağ lateral rektus kasıyla ve bulbus okuliyle sınırları net ayırt edilemiyor (invazyon?).
 1. Şalazyon (göz kapağı kisti)

 2. Blefarokonjonktivit

 3. Meibomian gland karsinomu

 4. Skuamöz hücreli karsinom

 5. Bazal hücreli karsinom

Meibomian gland karsinomu

Meibomian gland karsinomu

 1. Sebase gland karsinomu, meibomian -zeis -karünküldeki sebase glandlar ve perioküler ciltten köken alan göz kapaklarının yüksek dereceli malign bir tümörüdür.

 2. Göz kapaklarının 3. en yaygın malignitesi olup (bazal hücreli karsinom ve skumöz hücreli karsinomdan sonra) insidansı yaklaşık %1-1,5 tur.

 3. Çoğunlukla yaşlı kadınlarda ve üst göz kapağında görülür.

 4. Yüksek oranda lokal nüks, bölgesel ve uzak metastazlarla karakterizedir.

 5. Bu tümörün benign durumları taklit etmesi nedeniyle  tanıda meydana gelen  gecikme, sıklıkla artan morbidite ve mortalite oranlarıyla birlikte uygun olmayan tedavilerin uygulanmasına yol açar.

 6. Bu nedenle, kirpik kaybı olan yaşlı bireylerde herhangi bir tekrarlayan şalazyon veya tek taraflı blefarokonjonktivit varlığında biyopsi yapılmalıdır.

 7. İntraepitelyal yayılım ve skip lezyonlara neden olabilme özelliği diğer kapak tümörlerinden ayrı bir özelliğidir.

 8. Diğer göz kapağına, konjunktivaya veya kornea epiteline multisentrik yayılım gösterebilir; kanalikül yoluyla lakrimal ekskretuar  sisteme ve hatta burun boşluğuna da yayılabilir.

 9. İmmünohistokimya, meibomian gland karsinomu, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinomun histolojik ayrımında  önemli rol oynar.

 10. Sebase bez karsinomunun tedavisi öncelikle cerrahidir.

 11. Tedavi seçenekleri, lokal tümör için geniş lokal eksizyondan orbitanın ekzenterasyonuna kadar uzanan cerrahiyi içerir. Vakamızda kitle total eksize edilmiş olup patolojik tanısı mevcuttur.

 12. Bölgesel lenf bezleri tutulumu varsa radikal boyun diseksiyonu gerekir. Uzak metastazlar adjuvan kemoterapi ve radyoterapi gerektirir.

 13. Diğer tedavi yöntemleri mitomisin C, kriyoterapi ve radyoterapidir. Sebasöz bez karsinomlarının yaklaşık %30’u rezeksiyon sonrası nüks eder.
 • Epstein GA, Putterman AM. Sebaceous adenocarcinoma of the eyelid. SLACK Incorporated Thorofare, NJ; 1983. p. 935-40.

 • Foster CS, Allansmith MR. Chronic unilateral blepharoconjunctivitis caused by sebaceous carcinoma. American journal of ophthalmology. 1978;86(2):218-20.

 • Muqit M, Roberts F, Lee W, Kemp E. Improved survival rates in sebaceous carcinoma of the eyelid. Eye. 2004;18(1):49-53.

 • Sramek B, Lisle A, Loy T. Immunohistochemistry in ocular carcinomas. Journal of cutaneous pathology. 2008;35(7):641-6.

Cahit Güçlü

TNRD