Haftanın Olgusu-83 (24 Nisan 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

24 Nisan 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

74 yaş, kadın
Sol  supraklaviküler bölgede asemptomatik kitlesel lezyon

Doç. Dr. Veysel Atilla Ayyıldız
Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sol supraklaviküler lojda C7 seviyesinde sol nöral foramenden (turuncu ok) paravertebral alana uzanan, aksiyel koronal ve sagital kontrastlı BT görüntülerinde (A) hafif heterojen kontrastlanan hipodens; aksiyel T1 A’da hipodens, STIR koronal ve sagital planda heterojen hiperintens,  aksiyel T1 A yağ baskılı prekontrast seride izo-hafif hiperintens , aksiyel post kontrast T1 A yağ baskılı seride yoğun homojen kontrastlanan (B); aksiyel ve koronal PET-BT görüntülerde hipermetabolik (SUV: 8,72),  düzgün konturlu kitlesel lezyon vardır (mavi oklar).
 1. Sol supraklaviküler lenfadenopati

 2.  Sol vertebral arter anevrizması

 3. Sol subklavyen arter anevrizması

 4. Sol supraklavikuler metastaz

 5. Sol supraklaviküler brakiyal pleksus schwannomu

Sol supraklaviküler brakiyal pleksus schwannomu

Supraklavikular brakiyal pleksus schwannomu

 1. Nörilemmom olarak da bilinen schwannom, schwann hücrelerinden kaynaklanan çok yavaş büyüyen iyi huylu bir tümördür.

 2. Schwann hücreleri, bir sinirin tüm seyri boyunca herhangi bir yerde bulunur ve herhangi bir kranial sinirden, otonomik veya periferik sinirlerden kaynaklanabilir.

 3. Çok yaygın olmamakla birlikte, servikal schwannom, hastaların %3- %4’ünde postmortem ya da  insidental olarak tespit edilebilir.

 4. En yaygın görülme yaşı, yaşamın üçüncü ve dördüncü dekatlarıdır.

 5. Schwann hücrelerinden iki tip tümör gelişir: Nörofibrom ve schwannom

 6. Schwannomlar tipik olarak kapsüllüdür. Miyelin kılıfı olmayan optik ve olfaktör sinirler dışında kılıflı herhangi bir sinir türünden (kranial ve spinal) ortaya çıkar. Tüm schwannomların yaklaşık %45’i baş ve boyun bölgesinde görülür.

 7. Boyutları birkaç mm’den 24 cm’ye kadar değişebilir.

 8. Hastaların çoğu ağrısız şişlik ile başvurur. Bununla birlikte, varsa semptomlar genellikle tümörün tuttuğu bölgeye bağlıdır. Çoğu durumda, şişlik hareketli olmakla birlikte sinirlere tutunma, tümörün sınırlı hareketliliğine yol açabilir.

 9. Brakiyal pleksus tümörleri nadir olup; üst ekstremite schwannomlarının %5’inden azı brakial pleksustan kaynaklanır.

 10. 1995’te Kehoe ve arkadaşları, brakiyal pleksustan çıkan Schwannomların yaklaşık %36’sının supraklaviküler, geri kalanının infraklaviküler kitle olarak ortaya çıktığını bildirdi.

 11. Boyun bölgesinde, schwannomlar ilgili sinir gruplarına göre medial ve lateral gruplar olarak kategorize edilmiştir.

 12. Schwannomların medial grupları ya servikal sempatik zincirden ya da son dört kranial sinirin herhangi birinden kaynaklanır. Aksine, lateral schwannom grupları servikal sinirin gövdesinden, servikal pleksustan veya brakiyal pleksustan kaynaklanır. Bu tümörler ayrıca vagus siniri veya glossofaringeal sinirden de kaynaklanabilir.

 13. Baş boyun bölgesinde yerleşen schwannomların ameliyat öncesi tanısının doğrulanması oldukça zordur. Yaygın olarak yapılan incelemeler arasında BT, MRG ve ince iğne aspirasyon biyopsisi bulunur.

 14. Supraklaviküler şişlik ile başvuran yaşlı hastalarda, başta malignite olmak üzere diğer durumları dışlamak için kapsamlı klinik muayene ve araştırmalar yapılmalıdır.

 15. Tedavi seçenekleri arasında asemptomatik hastalarda sadece gözlem ve düzenli takip, semptomatik olgularda cerrahi, cerrahiye uygun olmayan hastalarda ise palyatif radyoterapi tercih edilebilir.

 16. Asemptomatik yavaş büyüyen Schwannomlar, dikkatli gözlemler ve düzenli takiplerle konservatif olarak yönetilebilir.

 17. Hastamızda lezyondan tru-cut biyopsi yapılmış olup, patolojik tanısı mevcuttur.
 • Kehoe N, Reid RP, Semple JC. Solitary benign peripheral-nerve tumours. Review of 32 years’ experience. The Journal of bone and joint surgery British volume. 1995;77(3):497-500.

 • Keleş E, Eroğlu O, Özercan İH, Özel İ. Schwannoma in the supraclavicular region: case report. Turkish Archives of Otorhinolaryngology. 2018;56(1):54.

 • Mohammed ME, Khan A, Asiri M. Supraclavicular cervical schwannoma: a case report. Cureus. 2019;11(10).

 • Ryu KH, Moon JI, Baek HJ, Cho SB, Choi BH, An HJ, et al. Brachial plexus schwannoma mimicking cervical lymphadenopathy: A case report with emphasis on imaging features. Medicine. 2018;97(42).

 • Yafit D, Horowitz G, Vital I, Locketz G, Fliss DM. An algorithm for treating extracranial head and neck schwannomas. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2015;272(8):2035-8.

Cahit Güçlü

TNRD