Yeterlilik Kurulu Yönergesi

Türk Nöroradyoloji Yeterlilik Kurulu Yönergesi

Amaç

TÜRK NÖRORADYOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1. Bu yönerge, Türk Nöroradyoloji Yeterlik Kurulu’nun çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 2. Bu yönergede geçen:

TNRD, Türk Nöroradyoloji Derneği’ni

TNRD YK, Türk Nöroradyoloji Yeterlik Kurulu’nu

TNRD YYK , Türk Nöroradyoloji Yeterlik Yürütme Kurulu’nu

TGRD, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’ni

TUYEK, Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nu 

TRD, Türk Radyoloji Derneği’ni

Tanımlar

Kapsam

Madde 3.1. TNRD YK’nın yapacağı çalışmaların başlıca amaçları şunlardır:

3.1.1. Radyoloji uzmanlık eğitimi sırasında yapılan Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji, Girişimsel Nöroradyoloji, Spinal Girişimsel Nöroradyoloji, Baş-Boyun Radyolojisi eğitim standartlarını oluşturmak, korumak ve geliştirmek

3.1.2. Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji, Vasküler Girişimsel Nöroradyoloji, Spinal Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi eğitiminin program içeriği konusunda eğitimin kalitesini artıracak çalışmalar yapmak, standartlarını güncellemek ve bu güncellemeler doğrultusunda Radyoloji uzmanlık eğitim programını uyarlamak

3.1.3. Radyoloji uzmanlık eğitimi sonrasında Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji, Vasküler Girişimsel Nöroradyoloji, Spinal Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi eğitimine yönelik çalışmaları düzenlemek, öneriler geliştirmek, eşgüdüm ve katkı sağlamak

3.1.4. Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji, Vasküler Girişimsel Nöroradyoloji, Spinal Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi yeterlik ölçütlerini belirleyerek yeterlik sınavını yapmak ve “Türk Nöroradyoloji Diploması”, “Türk Pediyatrik Nöroradyoloji Diploması”, “Türk Girişimsel Nöroradyoloji Diploması”, Türk Spinal Girişimsel Nöroradyoloji Diploması” ve “Türk Baş-Boyun Radyolojisi Diploması” ile  “Türk Nöroradyoloji Yeterlik Belgesi ”, “Türk Pediyatrik Nöroradyoloji Yeterlik Belgesi ”, “Türk Girişimsel Nöroradyoloji Yeterlik Belgesi ”, Türk Spinal Girişimsel Nöroradyoloji Yeterlik Belgesi ” ve “Türk Baş-Boyun Radyolojisi Yeterlik Belgesi ” vermek

3.1.5. TGRD’nin ilgili kurulları ile birlikte Girişimsel Nöroradyoloji’nin yeterlik ölçütlerini belirleyerek yeterlik sınavını yapmak ve “Türk Girişimsel Nöroradyoloji Diploması” ve “Türk Girişimsel Nöroradyoloji Yeterlik Belgesi ” vermek

Madde 3.2. Kurulun çalışma alanını; Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji, Vasküler Girişimsel Nöroradyoloji, Spinal Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi  ile ilgili aşağıdaki konular oluşturur:

3.2.1. Cihaza yönelik olarak; görüntüleme eşliğinde yapılan Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji, Vasküler Girişimsel Nöroradyoloji, Spinal Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi  işlemleri sırasında kullanılan floroskopi, ultrasonografi, Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, manyetik rezonans görüntüleme, hibrid görüntüleme cihazları ve bunlarla ilgili uygulama ve eğitim standartları 

3.2.2. Alt birimlere yönelik olarak; nonvasküler,  nörovasküler (arterial ve venöz), onkolojik, hasta yönetimi, bilişim, pediatrik nöroradyoloji, omurga radyolojisi, spinal girişimsel işlemler, fonksiyonel, hibrid ve ileri görüntüleme teknikleri 

Dayanak

Madde 4. Bu yönergede yer alan esaslar, TRD Tüzüğü, Türk Nöroradyoloji Derneği Tüzüğü, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği- Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TUYEK) yönetmeliğine  uygun olarak düzenlenmiştir.

Kuruluş

Madde 5. TNRD YK, TNRD ile aynı adreste faaliyette bulunan bir kuruldur.

Organlar

TNRD YK, TNRD yeterlik meclisi ile eş anlamlıdır. TNRD YK, TNRD  tarafından kuruluş aşamasında gerekli ve yeterli niteliklere haiz ve bir kereye mahsus diploma verilmiş kişiler ile TNRD YK  tarafından yapılan kurs ve sınavları başarı ile tamamlayarak TNRD diploması ve yeterlik belgesi almış kişilerden oluşur.  Avrupa Nöroradyoloji Diploması (European Diploma in Neuroradiology), Avrupa Pediatrik Nöroradyoloji Diploması (European Diploma in Pediatric Neuroradiology) ve Amerikan Nöroradyoloji Diplomasına (American Board of Neuroradiology) sahip kişilerden TNRD YK üyesi kabul edilir.

5.1. Yeterlilik Yürütme Kurulu (TNRD YYK): TNRD Yeterlik Kurulu faaliyetlerini düzenleyen organdır ve madde 7 de tanımlanan biçimde seçilir ve çalışır.

5.2. Sınav Komisyonu: TNRD YYK tarafından TNRD Yeterlik Belgesi ya da diploması almış kişilerden seçilerek atanır. Diploma ve Yeterlik sınavları yapan ve bu yönerge ile tanımlanan usullere göre çalışan komisyondur. Komisyon kendi çalışmalarındaki usül ve esasları bir iç yönerge ile düzenler ve madde 9 de tanımlanan biçimde seçilir ve çalışır.

5.3. Müfredat Komisyonu: TNRD YYK tarafından atanır. Nöroradyoloji alanında nitelikli eğitime yol gösterecek şekilde sınav ile ilişkili müfredatı hazırlamak ile görevlidir ve madde 10 da tanımlanan biçimde seçilir ve çalışır.

Genel İlkeler

Madde 6. TNRYK ve organları çalışmalarında özerktir, ancak alacakları kararlarda TNRD’ye karşı sorumludur ve talep halinde rapor sunar. Mali gereksinimleri TNRD yönetim kurulu tarafından onaylanması koşulu ile TNRD tarafından karşılanır.

TNRD Yeterlik Yürütme Kurulu’nun Oluşumu

Madde 7. TNRD YYK, TNRD nin düzenli üyelerinden seçilecek dokuz (9) kişiden oluşur ve seçimde şu kriterler göz önüne alınır:

7.1. TNRD YYK, Avrupa Nöroradyoloji Diploması (European Diploma in Neuroradiology), Avrupa Pediatrik Nöroradyoloji Diploması (European Diploma in Pediatric Neuroradiology) ve Amerikan Nöroradyoloji Diplomasına (American Board of Neuroradiology) ya da TNRD yeterlik belgesi/diplomasına sahip, Üniversitelerde ya da Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında en az beş (5) yıl süre ile aktif eğitici durumunda çalışmış, düzenli TNRD üyesi olan profesör veya doçent ünvanlı  öğretim üyeleri arasından  ”Yeterlik  Kurulu (TNRD YK)” nun seçeceği altı (6) üye ile TNRD yönetim kurulu tarafından atanan aynı koşullara haiz üç (3) üyeden oluşur.

7.2. TNRD YYK, Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji temel çalışma alanlarını temsil edecek şekilde oluşturulur. (Neden 3.1 de tanımlanan diğer alanlar yok)

7.3. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.  

7.4. TNRD YYK, seçimden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. 

7.5. TNRD YYK, faaliyetlerinde bağımsız bir kuruluştur. Faaliyet alanları ile ilgili alt  komisyonlar kurar.

Yeterlik Yürütme Kurulu’nun Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8. 1 Kurulun görevleri; müfredat oluşturmak, yeterlik sınavlarını gerçekleştirmek, gerektiğinde eğitim kurumlarını ziyaret etmek ve programlarını değerlendirmek, belgelendirmek, mesleki uygulamalarda kullanılacak rehber ve standartların geliştirilmesi ile ilgili ilke ve ölçütleri belirlemek, uzmanlık eğitimine ve belgelendirilmesine yönelik çalışmaları düzenlemek, katkı sağlamak ve öneriler geliştirmek, bu konularla ilgili kurul ve komitelerin işleyişini sağlamak, bu kurul ve komitelerden gelen öneri ve görüşleri değerlendirmek, alınan kararları onaylamak, gerekli durumlarda TNRD Yönetim Kurulu’na iletmektir. TNRD YYK sınavlar ile ilgili tarih, yer ve harç bedeli gibi esasları belirleyerek TNRD Yönetim Kurulu’na önerir. Sınav listelerini onaylar. Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak TNRD Yönetim Kurulu’na iletir.

Madde 8. 2 TNRD YYK yılda ikiden az olmamak üzere toplanır.

Sınav Komisyonu

Madde 9. Komisyon üyesi olabilmek için TNRD’nin düzenli üyesi olmak gerekir. Üyeler TNRD YYK tarafından seçilir.

9.1. Sınav komisyonu, beş (5) kişiden oluşur. Üyeler üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında en az beş (5) yıllık süre aktif eğitici durumunda olan profesör veya doçent unvanlı ve Türk Nöroradyoloji, Türk Pediatrik Nöroradyoloji, Türk Vasküler Girişimsel Nöroradyoloji, Türk Spinal Girişimsel Nöroradyoloji veya Türk Baş-Boyun Radyolojisi Diplomalarına  sahip ve düzenli TNRD üyesi olan öğretim üyeleri arasından seçilir.

9.2. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.   

9.3. Sınav Komisyonu, seçimden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. 

Müfredat Komisyonu

Madde 10. Komisyon üyesi olabilmek için TNRD’nin düzenli üyesi olmak gerekir. Üyeler TNRD YYK tarafından seçilir.

10.1. Müfredat komisyonu, beş (5) kişiden oluşur. Üyeler üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında en az beş (5) yıllık süre aktif eğitici durumunda olan profesör veya doçent unvanlı ve Türk Nöroradyoloji, Türk Pediatrik Nöroradyoloji, Türk Vasküler Girişimsel Nöroradyoloji, Türk Spinal Girişimsel Nöroradyoloji veya Türk Baş-Boyun Radyolojisi Diplomalarına  sahip ve düzenli TNRD üyesi olan öğretim üyeleri arasından seçilir.

10.2 Gerektiğinde yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan araştırmacılar, bilim insnları komisyona oy hakkı olmaksızın davet edilebilir. Başkan, başkan yardımcısı olarak görev yapamazlar. 

10.3. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.

10.4. Müfredat Komisyonu, seçimden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.