Tüzük

Tüzük

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ’NİN ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: Türk Nöroradyoloji Derneği’dir.
Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Madde 2- Derneğin Konusu
Konusu, santral sinir sistemi ve ilgili yapilarin anomali ve hastalıklarının radyolojik tanısı ve kimi kez de bu hastalıkların radyolojik yöntemlerle tedavisi olan nöroradyoloji ile uğraşan radyologları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe akışını sağlamak
Madde 3- Dernek siyasetle uğraşmaz.
Madde 4- Derneğin Amaçları

1970’li yıllardan sonra gelişen, radyolojik bilimlerin alt bilim dallarından birini oluşturan Nöroradyoloji yurdumuzda da duyulan ihtiyaç üzerine Radyolojiye bağlı bilim dalı olarak kurulmuştur. ( Yüksek Ögretim Kurulu, karar no/tarih: 12113/15.06.1990, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi).
Diger Gelişmiş ülkelerde organizasyonunu ulusal ve uluslar arası düzeyde tamamlamiş olan bu bilim dalı ( Avrupa Nöroradyoloji Derneği, Kuzey Amerika Nöroradyoloji Derneği, Fransız Ulusal Nöroradyoloji Derneği, Japon Nöroradyoloji Derneği, Dünya Girişimsel Nöroradyoloji Konfederasyonu v.b.) yurdumuzda gelişmesi için gerekli meslek organlarına henüz sahip değildir. Nöroradyoloji derneğinin amaçları bu nedenle;

a) Nöroradyolojinin hekimlikle ilgili yönlerinin ilerlemesini izlemek ve bu dalın yurdumuzda gelişmesine, yaygınlaşmasına yardım etmek.
b) Türkiye’de bu dalda çalışanlar arasında, bilimsel ve mesleksel birliği güçlendirmek ve toplu ihtiyaçlarını sağlamak.
c) Yurdumuzda bulunan diğer tıpla ilgili dermeklerle yakın ve karsılıklı ilişkiler kurmak ve tıbbın ilerlemesinde karşılıklı yararlar sağlamak.
d) Ulusal ve/veya Uluslar arası Nöroradyoloji kongre ve günleri düzenlemek.
e) Yabanci ülkelerin Nöroradyoloji dernekleri ile ilişkileri geliştirmek ve bu konuda Avrupa ve Dünyada kurulmuş uluslarası birliklere katılmak.
f) Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dısında yapılmış çalışma, araştırma ve benzeri bilimsel faaliyetleri üyelerine duyurabilmek için dergi çıkarmak veya bu konuda yayınlanan dergilere destek olmak.

Madde 5- Dernek amaçlarini gerçekleştirmek için yapacagi çalişmalar:
a) Derneğe üye sayısını artırarak aidatlari çoğaltmak.
b) Derneğe bir an önce bir lokal merkez almak için bağıs fonlarını bularak çoğaltmak.
c) Dernek üyelerinin eğitim ve daha yüksek ögrenimlerini sağlamak için değişik kurslar, panel ve konferanslar düzenlemek ve bilimsel açıdan değeri yüksek bir kütüphane açmak.
d) Başarılı ve bilimsel açıdan büyük yararları dokunan seçkin bilim adamlarina başarı ödülü vermek.
e) Üyeliği teşvik etmek ve seviyesini yükseltmek için üyelik ve başarı diplomasi vermek.
f) Dernek değerlerini saklamak, yapılan degerli çalişmaların genç nesillere intikali için derneği cazip hale getirmek üzere bir Nöroradyoloji Müzesi kurmak ve bakımını sağlamak.
g) Nöroradyoloji eğitimini düzenlemek, eğitimlerini tamamlamiş olanlara sertifika vermek ve kurulusları akredite etmek üzere bir Yeterlilik Kurulu oluşturmak ve yönergesini hazırlamak.
h) Yeterlilik Kuruluna bağli akreditasyon kurulu oluşturmak ve yönergesini hazırlamak.
i) Günün koşullarına göre gerektiğinde alt çalıisma grupları ve kurullar oluşturarak yönergelerini hazırlamak.

DERNEK ÜYELERİ:

Madde 6- Dernek üyeleri 3 türlüdür.

a) Asil Üyelik:
Radyoloji uzmanlığı sonrası yasal Nöroradyoloji üst ihtisasını tamamlamış olup diplomasını alan Nöroradyoloji Uzmanları,
Avrupa Birliği Ülkeleri ve A.B.D. de Nöroradyoloji alannda en az bir yıl çalışmiş olup bunu belgeleyen.
Halen aktif olarak nöroradyoloji alanında çalışan ve bu alanda ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında en az (5-10) yıldır nöroradyoloji alanında çalışmalarda bulunan ve bu konuda uluslararası yayınları olan ve en az üç yönetim kurulu veya kurucu üye tarafından teklif edilen Radyoloji uzmanları dernek asil üyeliği için başvuruda bulunabilir.
Dernek asil üyeligi için, 1 ve 2 bentlerde bahsedilen Radyoloji Uzmanlarının, en az iki asil veya kurucu üye tarafından teklif edilerek aday gösterilmesi ve asil üye adaylarının yönetim kurulunda yapılan açık oylama sonucu salt çoğunlukla onaylanması gerekmektedir. Sadece asil üyelerin dernek organlarında oy verme, seçme ve seçilme hakkı vardır.

b) Aday Üyelik:
Asil üyelik için geçerli kriterlere sahip olmayan asistanlar, nöroradyoloji eğitiminde olan radyoloji uzmanları dernek aday üyeliği için başvuruda bulunabilir.
Dernek aday üyeliği için, en az iki asil veya kurucu üye tarafından teklif edilerek aday gösterilmesi ve aday üyelerin yönetim kurulunda yapilan açık oylama sonucu salt çoğunlukla onaylanması gerekmektedir. Aday üyelerin dernek organlarında oy verme, seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulu dışındaki kurullarda görevlendirilebilirler.

c) Fahri Üyeler:
Nöroradyoloji ve Radyoloji Uzmanları haricinde, nöroradyoloji ile yakın ilişkisi olan diğer branş hekimleri, uzmanlar (Tıp dışı) ve yabanci Nöroradyoloji Uzmanları, dernek fahri üyeliğine, en az iki asil üyenin önerisi ve yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile kabul edilirler. Fahri üyelerin dernek organlarında oy verme, seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulu dışındaki kurullarda görevlendirilebilirler.

Madde7-Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir.

Madde8-Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranişlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Madde9-Üyelikten ayrılış ( çıkış ) yazılı çekilme ile olur.

Madde10-Üyelikten çikarilma ise:
a)Üyenin dernek hükümlerine uymaması.
b)Meslek ve hekimlik onurunu düşürecek bir davranış ve işlemde bulunmuş kimseler ile medeni haklari kaybolmuş ve yüz kızartıcı suçlarla hüküm giyen üyeler, üyelikten çıkarılma kararı için Yönetim Kuruluna verilirler. Kesin karar yönetim kurulun onayıile alınır.
c)Üyelik ödentisini 3 yıl üst üste ödemeyen ve yazılı ihtara bir ay içinde cevap vermeyen üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer.
Madde11-Her üyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardir. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu baskanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Onursal üyelerin oy hakki yoktur.

Madde12-Derneğin organları:
Derneğin Zorunlu Organları;
• Genel Kurulu
• Yönetim Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Onur Kurulu

Genel Kurulu

Madde13-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur.

Genel Kurulu toplantısı ve çalışmaları:

Madde14-Genel Kurul,Derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Genel kurul aşağıda belirtilen durumlarda toplanır;

1-Olağan Genel kurul; 3 yılda bir Şubat ayı içerisinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır,Yönetim Kurulu,genel kurulu toplantıya çağırmaz ise,üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

2-Olağanüstü Genel Kurul;Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği ile otuz gün içerisinde olağanüstü olarak toplanır.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çagrıda, çogunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında baska bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplanti Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu baskanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapilacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmıs kağitların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanir.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan baskanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde15-Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
a)Dernek organlarını seçmek.
b)Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşmek ve kabul yada reddetmek.
c)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek aynen yada değiştirerek kabul etmek.
d)Dernek çalışmalarına yön verecek prensip kararlarını almak ve Yönetim Kuruluna bu konuda yetki vermek.
e)Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut tasınmaz mallarin satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
f)Üye ödentisini saptamak.
g)Bakanlar Kurulundan izin alındıktan sonra derneğin Uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek yada radyoloji kuruluşlarına katılması.
h)Mesleğin ilerlemesi ve meslekte ilişkisi olanların sağlık ve toplumsal sorunlarının çözümü için çalışmak.
I)Ulusal Nöroradyoloji Kurultayını düzenlemek ve bunun için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
i)Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak
j)Derneğin kapatılmasına karar vermek

Madde16-Genel Kurul kararları salt çoğunlukta alınır. Ancak Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak ve derneğin kapatılmasına karar vermek için kararlar mevcut azaların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Madde17- Yönetim Kurulu:
1-Yönetim Kurulu Genel Kurulca gizli oyla seçilir. 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşmaktadır. Seçilen üyeler bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Yazman, bir Sayman ve Diagnostik Nöroradyoloji, Spinal Nöroradyoloji, Girişimsel Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi alt kurul başkanı olmak üzere aralarında görev dağılımı yaparlar. Başkan, başkan yardımcısı, yazman ve sayman ek olarak alt kurul başkanlığı da yapabilir.

2-Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartı ile başkan tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.


Madde18-Yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka nedenlerle boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.Yönetim Kurulu üye sayısı çekilme veya boşalmalar nedeniyle yedeklerin göreve çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından asağıya düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri yada Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır ve konu arz edilir.


Madde19-Yönetim Kurulunda kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşit olması durumunda Baskan tarafı çoğunluğu sağlar.

Madde20- Yönetim Kurulunun görevleri:
Yönetim Kurulu, kanun ve tüzük çerçevesinde ve Genel Kurulun kararlaştırdığı prensipler üzerinde her türlü dernek çalışmalarını yürütmekle görevlidir ve yetkili organdır.
a)Yönetim Kurulu icabında kendi üyelerine özel yetkiler verebilir.
b)Dernek üyeleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
c)Dernek bütçesini hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak
d)Dernek çalışmalarının yürümesini sağlamak için yeteri kadar ücretli memur atamak, onları denetlemek ve icabında görevlerine son vermek.
e)Aykırı düşen şube çalışmalarını tartışmak ve Genel Kurula sunmak.
f)Dernekler Kanununa uygun bir şekilde dernek defterlerini tutmak, yazışmaları yürütmek ve Genel Kurula raporu sunmak.
g)Ayrı amaçla çalışan diğer derneklerle işbirliği yapmak
h)Genel Kurula gitmek için gereken islemleri tamamlamak ve Genel Kurul gündemini saptamak
i)Yeterlilik Kuruluna bağli akreditasyon kurulu oluşturmak ve yönergesini onaylamak.
j)Günün koşullarına göre gerektiğinde alt çalışma grupları ve kurullar oluşturarak yönergelerini onaylamak.

k)Diagnostik Nöroradyoloji, Spinal Nöroradyoloji, Girişimsel Nöroradyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi alt kurul başkanlarının kurul üyeleri tekliflerini değerlendirip onaylamak.


Madde21- Başkanin Görev ve Yetkileri
Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Dernek organlarinda ve yerleşim yerinde meydana gelen değisiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Dernege ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Derneğin yıl sonu itibariyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanir.

Madde 22-
A) Genel Başkan Yardımcısı
Başkan bulunmadığı zamanlarda onun yerine bakar ve bu sırada onun yetkilerini kullanır.
B) Yazman :
a)Derneğin iç işlerini ve haberleşmesini yönetir. Aylık toplantılarını düzenler, Yönetim Kurulu toplantılarının kararlarını deftere kaydeder.
b)Bilimsel Kurul ve Yönetim Kurulu arasında bağlantı sağlar. Bilimsel toplantı gündemini Başkanla birlikte hazırlar.
c)Dernek dergisi ile ilgili işlerde baskanla işbirliği yapar ve derginin sıralı çıkmasını olanaklar oranında sağlar. Gerektiğinde derginin başka dergiler, mesela yabancı bilimsel yayınlar ile karşılıklı değişmesini sağlar.
d)Başkan bulunmadığı zaman onun yerine bakar ve bu sırada onun yetkilerini kullanir.

Madde23- Genel Sayman Veznedar:
a)Derneğin hesap işlerini düzenler, hesap ve para işlerinde başkanla birlikte sorumluluk taşır.
b)Dernek para işlemlerindeki makbuz, çek, çeşitli evrak, belge ve benzerlerini gözden geçirir ve gerekli defter ve dosyalara kaydeder ve korur.
c)Derneğin gelirlerini takip eder ve liranın üstündeki parayı Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir bankaya yatırır.
d)Başkanın veya sekreterin kendi imzasıyla birlikte bankadan para çeker.
e)Genel Kurula yıllık hesap gelir gider ve bütçe hesaplarını hazırlar ve sunar.

Madde24-Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, Yönetim Kurulu karariyla üye fiş ve sicillerini tutar, bilimsel toplantıların tutanaklarını düzenler ve bunları korur. Yönetim
Kurulunun kararını almaya vakit bulunmayan durumlarda, bu kararı sonradan almak kosulusartı ile Yönetim Kurulundan iki yetkili üyece 1.000,00 TL kadar ivedili harcama yapabilir.

Madde25- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalişma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların
mevzuata ve dernek tüzügüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen araliklarla denetler ve denetim sonuçlarını
bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet
üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafindan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diger konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Onur Kurulu:
Madde26-Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Yazman ve ayrıca genel kurulca seçilen 3 üyeden oluşmaktadır. Çalışmalarında:
a)Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının teklifleriyle dernek tüzük ve çalişmalarına aykırı durumda bulanan üye, yada üyelerin durumlarını inceler ve karara bağlar.
b)Üyeler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözer ve karara bağlar.
c)Mesleksel dürüstlüğe aykırı davranışları inceler ve bunlar hakkında karar verir.
d)Yayın anlaşmazlıklarında, taraflarca kabul edilmişse Yargıçlık yapar.
e)Onur Kurulu aşağidaki cezalari uygular:
f)Sözle uyarma,
g)Yazı ile uyarma.

Madde27-Bilimsel Kurul:
Bilimsel Kurulun görevi Dernek yazmanı ile birlikte Dernek yayınını yönetmek, bilimsel çalışmalarda bulunmak ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonunu yapmaktır. Dernek başkanı ve yazman Bilimsel Kurulun tabii üyesi, Dernek Başkanı Bilimsel Kurulun başkanıdır. Yönetim kurulu tarafından, her yıl, birisi, bir sonraki yılın kongre başkanı, birisi kongre yazmanı olmak üzere en az üç kişi bu kurula atanır. Atanan bu üç kişi bir yıl süreyle Bilimsel Kurulda çalışır ve kongrenin bitimiyle görevleri sona erer. “Kongre Başkanlığı” aynı kişi tarafından bir kez yapılır. Kongre başkanlığı haricinde bilimsel kurula aynı kişiler tekraren atanabilir.


Madde28- Mesleksel ve Bilimsel Toplantilar:
a)Yönetim Kurulu düzenli olarak bilimsel toplantılar organize edebilir.
b)Toplantıların düzenlenmesi, gündemin hazırlanması ve sunulması yazmanın görevidir
c)Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi üyelere bildirilir. Bu hususlar yazmanın önerisi ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunlugu ile Yönetim Kurulunun onayı ile saptanır.

Dernegin gelirleri :

Madde29-Dernegin gelirleri şunlardir :
a)Derneğe girişte verilen ücretler ve üyelerin yıllık aidatlarından sağlanan değerler.
b)Derneğe yapılacak her nevi bağişlar ve dernek işlemlerinden elde edilen gelirler.
c)Vasiyet yolu ile gelecek taşınmaz mal bağişlari, para ve diğer değerler.
d)Gayrimenkul, menkul ve faiz gelirleri.
e)Dernekçe düzenlenecek balo, müsamere, konferans, ilmi ve bilimsel toplantşlar, Dernek Kurultayları, arastırma, dergi yayınları diğer yayınlar ve onlara yapılan bağışlar ve benzeri gelirler.
f)Önceden izin alınmakla düzenlenecek piyango gelirleri ve şubelerden elde edilecek gelirlerdir.

Madde30-Dernegin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeligi EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.
Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Aynı Bagış Alındı Belgesi” ile kabul
edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde31-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu karari ile borçlanma yapabılır. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabılır. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde32-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptirabilir.

Defter ve Kayitlar

Madde33-Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde34 Tüzükte degiGiklik yapma işlemi :
Tüzükte değişiklik yapabilmesi için Yönetim Kurulunun kararı yada dernek asil üyelerinin onda birinin yazılı istekte bulunmasi gerekmektedir. Son durumda Genel Kurula bir ay içinde gitmek zorunluluğu vardır. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi için Genel Kurulda oy hakkında sahip üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ve delegeler tüzüğün 14. maddesine uygun olarak ikinci bir toplantıya çağrılmaktadır. Bununla beraber ilk ilanda geri bırakılma nedeni ile tarihi ve diğer hususlar belirtilmişse gazeteye tekrar ilan vermek gerekmez, Tüzük değişikliği kararları bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Dernegin Feshi ve Tasfiye

Madde35-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde dernegin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verılemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip baska bir derneğe devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yaziya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde36-Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandik Kurma

Madde37-Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartiyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde38-Hüküm Eksikligi

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatin dernekler hakkindaki hükümleri uygulanır.