Haftanın Olgusu-82 (17 Nisan 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

17 Nisan 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

26 yaş, Kadın
Sağ supraklaviküler bölgede ele gelen kitle

Doç. Dr. Veysel Atilla Ayyıldız
Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Aksiyel, koronal ve sagital kontrastlı BT (A) , aksiyel ve koronal postkontrast yağ baskılı T1A ve STIR (B), US ve RDUS görüntülerinde (C), sağ internal juguler ven (yeşil oklar)  ile ilişkili olup devamlılığı bulunan, sınırları internal juguler venden net ayırtedilemeyen BT imajlarında arteryel fazda daha ziyade periferal kontrastlanan postkontrast yağ baskılı T1A imajlarda homojen kontrastlanan (mavi oklar) içerisinde vasküler yapıları temsil edebilecek tübüler milimetrik anekoik alanlar barındıran (sarı ok başları), STIR sekansında hiperintens, ana karotid arterin (turuncu ok) hemen anteriorunda yer alan kitlesel lezyon mevcuttur.
 1. İnternal juguler vende fokal ektazi

 2. İnternal juguler venin hemanjiomu

 3. İnternal juguler venin leiomyomu

 4. Tromboze internal juguler venin anevrizmatik genişlemesi

 5. İnternal juguler vende lümen içi nekrotik kitle

İnternal juguler venin hemanjiomu

İnternal juguler ven hemanjiomu

 1. Primer venöz sistem tümörleri orjinlerine göre lipom, leiomyom, hemanjiyom, leiomyosarkom ve anjiyosarkom olarak sınıflandırılır.

 2. Nadir görülmelerine  rağmen en yaygın olanı %75 sıklıkla vena kava inferiordan köken alan leiomyosarkomdur. Hemanjiom bunlar arasında nadir olanıdır.

 3. Özellikle venlerin iç duvarında bulunan hemanjiomlar oldukça nadir olup bunların sıklığı tam olarak bilinmemektedir.

 4. Çoğu insidental olarak saptanır ve semptom vermezler.

 5. Kavernöz  hemanjiyom  konjenital venöz malformasyon olup vücudun herhangi bir yerinde görülebilmekle birlikte internal juguler vende çok nadir olarak izlenir.

 6. Histolojik olarak rezidü embriyonik damar hücrelerinden köken alıp embriyonik dönemde anormal damar gelişimi sonucunda oluşurlar.

 7. İçi kan ile dolu genişlemiş damarlar ve boşluklardan oluşur.

 8. Kesin tanı cerrahi rezeksiyon sonrası histopatolojik olarak konulur.

 9. Etyoloji halen net olarak belli değildir. Bazı yazarlar venöz hemanjiyomların doğumda ortaya çıktığını bazıları ise travma, enfektif olaylar (sepsis), hormonal ve basınç değişiklikleri  sonrasında vasküler hiperproliferasyonun  tetiklenerek kavernöz hemanjiyom oluşumuna yol açtığını belirtmektedir.

 10. Tedavi seçenekleri her ne kadar belirsizliğini korusa da lezyonun bulunduğu organa göre değişmekte (skleroterapi,embolizasyon ve cerrahi rezeksiyon gibi) olup kabul gören ve efektif tedavi yöntemi lezyonun cerrahi olarak bütünüyle rezeksiyonudur.

 11. Hastamızda  lezyon cerrahi olarak çıkarıldı ve histopatolojik olarak hemanjiom tanısı aldı.
 • Al-Natour M, Kenmuir C, Khuder S, Kazan V, Abbas J, Nazzal M. Internal jugular vein hemangioma. Annals of Vascular Surgery. 2012;26(8):1129. e1-. e4.

 • Anajar S, Nawal B, Amal H, Fouad B. Internal jugular vein cavernous hemangioma occurring as lateral neck mass: Case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2021;85:106205.

 • Donnelly LF, Adams DM, Bisset III GS. Vascular malformations and hemangiomas: a practical approach in a multidisciplinary clinic. American Journal of Roentgenology. 2000;174(3):597-608.

 • Duggal P, Chaturvedi P, Pai PS, Nair D, Juvekar S, Rekhi B. Internal jugular vein vascular malformation presenting as mass at root of neck: a case report. BMC Ear, Nose and Throat Disorders. 2009;9(1):1-5.

 • Werner JA, Dünne A-A, Folz B, Rochels R, Bien S, Ramaswamy A, et al. Current concepts in the classification, diagnosis and treatment of hemangiomas and vascular malformations of the head and neck. European archives of oto-rhino-laryngology. 2001;258(3):141-9.

Cahit Güçlü

TNRD