Haftanın Olgusu-57 (5 Eylül 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

5 Eylül 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

24 yaşında kadın, boynunda şişlik

Prof. Dr. Erkan Gökçe – Doç. Dr. Murat Beyhan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Kontrastlı boyun BT’de içerisinde fokal kistik alanlar bulunan zayıf kontrast tutan kitle izleniyor (ok).

 2. MRG’de T2A ve yağ baskılı T2A’da heterojen hiperintens, difüzyon ağırlıklı görüntüde difüzyon kısıtlılığı göstermeyen , kontrastlı yağ baskılı T1A görüntüde kistik alanlar haricinde homojen kontrast tutulumu gösteren kitle görülüyor (oklar).
 1. Kontrastlı koronal ve sagittal reformat boyun BT’de içerisinde kistik alanlar bulunan hafif kontrast tutan kitle izleniyor (oklar).

 2. Kontrastlı yağ baskılı T1A görüntülerde kistik alanlar haricinde homojen kontrast tutulumu gösteren kitle izleniyor (oklar).
 1. Lezyonda ADC değeri 1.3×10-3 mm2/s olup difüzyon kısıtlaması izlenmiyor (ok).

 2. Renk kodlu perfüzyon MR incelemede lezyonda zayıf-orta düzeyde perfüzyon artışı mevcut (ok).

 3. DCE (dynamic contrast-enhanced)-Perfüzyonda zaman-yoğunluk eğrisinde lezyonda geç fazlara doğru gittikçe artan perfüzyon dinamisi görülüyor.
 1. Paraganglioma

 2. Lenfadenopati (metastatik, nekrotik)

 3. Lenfoma

 4. Karotis arter anevrizması

 5. Brankial kleft kisti

Schwannom

Schwannom

 1. Schwannomlar, schwann hücrelerinden köken alan ağrısız, benign, soliter, kapsüllü ve iyi diferansiye, boyunda servikolateral bölgeye yerleşim gösteren tümörlerdir.

 2. Schwannomlar solid, kistik veya fluktuan karakterde olabilirler.

 3. Schwann hücresi olmayan optik ve olfaktör sinirler dışındaki tüm kranial sinirlerden gelişebilen schwannomlar genel olarak köken aldıkları sinirin ya yanında ve ona yapışık ya da sinir tarafından çevrelenmiş bir şekilde bulunurlar.

 4. Schwannomların %25-40’ı baş-boyun bölgesinde yerleşir.

 5. Schwannomlar her yaşta görülebilse de 3. ve 5. dekatlar da pik yapar ve her iki cinsiyette de ortaya çıkabilmektedir.

Görüntüleme Bulguları

 1. Schwannomlar tipik olarak MRG’de T1 sekansta hipointens ve T2 sekansta hiperintens heterojen veya homojen düzgün sınırlı yoğun kontrast tutan kitle olarak görüntülenir.

 2. Bazı olgularda schwannomların MRG’de heterojen görüntülenmelerinin nedeni tümör içi hemoraji, fibrozis, kistik oluşum ve kalsiyum depolanması olabilir.

 3. Kitlenin karotis kılıfla ilişkisi de MR Anjiyografi (MRA) tetkiki ile değerlendirilip köken aldığı siniri saptamak bazı olgularda mümkün olmaktadır.

 4. Schwannomların çok çeşitli ADC değerleri [0,74 (SD, 0,08) ila 2,08 (SD, 0,33) x 10-3 mm2/s] sergilediği bildirilmiştir; uyumsuz ADC değerlerine neden olabilen durumlar kistik, hemorajik ve miksoid bileşenlerdir.

 5. Malla ve arkadaşlarının çalışmasında TIC eğrisi (zaman-yağunluk eğrisi), schwannomlu 10 olguda Tip 2 (plato), 5 olguda Tip 1 (progresif artan)  eğri gösterilmiştir (bkz. Ref.)
 • Aydın S, Şanlı A, Taşdemir Ö, Gül AE. Horner´ s Syndrome Post-Excision of a Huge Cervical Sympathetic Chain Schwannoma. Turk J Med Sci 2007; 37 (3): 185-90.

 • Zhang H, Cai C, Wang S, Liu H, Ye Y, Chen X. Extracranial head and neck schwannomas: a clinical analysis of 33 patients. Laryngoscope 2007; 117: 278- 81.

 • Kim SH, Kim NH, Kim KR, Lee JH, Choi HS. Schwannoma in head and neck: preoperative imaging study and intracapsular enucleation for functional nerve preservation. Yonsei Med J 2010; 51: 938–42.

 • Ota Y, Liao E, Capizzano AA, Baba A, Kurokawa R, Kurokawa M, Srinivasan A. Differentiation of Skull Base Chondrosarcomas, Chordomas, and Metastases: Utility of DWI and Dynamic Contrast-Enhanced Perfusion MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol 2022 Aug 11. doi: 10.3174/ajnr.A7607. Online ahead of print.

 • Malla SR, Bhalla AS, Manchanda S, Kandasamy D, Kumar R, Agarwal S, Shamim SA, Kakkar A. Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for differentiating head and neck paraganglioma and schwannoma. Head Neck 2021; 43 (9): 2611-22.

Cahit Güçlü

TNRD