Haftanın Olgusu-12 (25 Ekim 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

25 Ekim 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Bulgular (4)Ayırıcı TanıTanıKaynaklar

19 yaş kız, immünsüpresif hasta

Dr. Gökçen Çoban Çifçi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Kontrastsız BT tetkikinde lateral ventrikül gövde medialinde fokal milimetrik hiperdens nodüler lezyon görülmekte.

 2. Aynı düzeyden geçen aksiyel T2 kesitinde bu lezyonun santralinin hipointens olup periferinin hiperintens olduğu görülmektedir. Bilateral frontal ve pariatal beyaz cevherde T2/FLAIR silik intensite artışı gösteren odaklar da mevcuttur.

 3. Bu lezyona ek olarak IVKM verilmesini takiben postkontrast T1 imajlarda hem serebral hem de serebellar hemisferde parankimal ve kortikal-subkortikal yaygın, sağ talamusta da milimetrik nodüler kontrast tutan multipl odaklar seçilebilmektedir.

 4. Ayrıca interpedinküler sisternden, her iki MCA trasesi boyunda uzanan, tentoryuma ilerlemiş yaygın sisternal ve meningeal kalın kontrastlanma görülmektedir.

Yaygın serebral ve serebellar hemisfer yerleşimli iyi sınırlı kontrast tutan nodüler lezyonlar, bazal meningeal kontrastlanmanın birlikteliği

 1. Tüberküloz SSS tutulumu (miliyer parankimal tüberkülom+ bazal menenjit)

 2. Lenfoma (intravasküler lenfoma + meningeal infiltrasyon)

 3. Metastaz (parankimal multipl metastatik odaklar+karsinomatöz menenjit)

 4. Kriptokokkozis (parankimal perivasküler aralıkta yayılım, leptomeningeal yayılım)

 5. Sarkoidozis (parankimal nodüler ve dural ve leptomeningeal lezyonlar)

Santral sinir sistemi (SSS) tüberkülozu, sistemik enfeksiyondan hematojen yolla ya da lokal enfeksiyondan komşuluk yoluyla yayılabilir.

Parankim dışı bulgular; tüberküloz menenjit (lepto-pakimenenjit).
Parankim bulguları; granülom (tüberkülom), fokal serebrit, abse, romensefalit şeklinde görülebilir.

En yaygın tutulum, tüberküloz menenjiti ve tüberküloz granülomu (tüberküloma) şeklindedir.

Tüberkülom/tüberküloz apsesi; Tüberkülom, histolojik olarak granülomatöz reaksiyon ve kazeöz nekroz alanı içermesi ile tüberküloz apsesinden farklıdır. Bunun aksine apseler granülomatöz reaksiyon göstermez ve merkezi püy ile doludur. Tüberkülomlar T2 ağırlıklı görüntülerde orta ve/veya düşük sinyale sahip merkezi çevreleyen vazojenik ödemin eşlik ettiği nodüler olma eğilimli lezyonlardır. IVKM sonrası nodüler homojen ya da halkasal kontratlanma gösterirler. Tüberkülomlar difüzyon MRG’ de tipik olarak kısıtlanmış difüzyon göstermezler ancak santral nekroz varsa tüberküloz apsesinden ayırt edilemez.

Leptomenenjit; subaraknoid boşlukta, özellikle bazal sisternlerde (interpedinküler fossada, ponsun önünde ve serebellum çevresinde) ve Silvian fissüre de uzanabilen belirgin olan kalın tüberküloz eksüdası ile karakterize kontrastlanma şeklindedir.
Pakimenenjit; kalın plak benzeri pakimenengial kontrastlanma şeklinde olabilir, ancak nadirdir.

 • Shih RY, Koeller KK. Bacterial, Fungal, and Parasitic Infections of the Central Nervous System: Radiologic-Pathologic Correlation and Historical Perspectives. Radiographics. 2015 Jul-Aug;35(4):1141-69.

 • Chaudhary V, Bano S, Garga UC. Central Nervous System Tuberculosis: An Imaging Perspective. Can Assoc Radiol J. 2017 May;68(2):161-170.

 • Salaskar, A.L.; Hassaneen, W.; Keenan, C.H.; Suki, D. Intracranial tuberculoma mimicking brain metastasis. J. Cancer Res. Ther. 2015, 11, 653.

 • Yu, J.; Shen, J.; Wang, L.; Zhu, R.; Wu, J. A case report of atypical sarcoidosis misdiagnosed as tuberculosis. Radiol. Infect. Dis. 2016, 3, 40–43.

 • Sonmez, G.; Ozturk, E.; Sildiroglu, H.O.; Mutlu, H.; Cuce, F.; Senol, M.G.; Kutlu, A.; Basekim, C.C.; Kizilkaya, E. MRI findings of intracranial tuberculomas. Clin. Imaging 2008