Haftanın Olgusu-22 (3 Ocak 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

3 Ocak 2022

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Ayırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

20 yaş, kadın. 2009’da polikistik böbrek hastalığı nedeniyle gelişen böbrek yetmezliğine sekonder renal transplantasyonu ve bu nedenle post-transplant steroid ve Tacrolimus kullanımı mevcut.

10 gündür baş ağrısı, kusma, ekstremitelerde uyuşma, güç kaybı, dizartrik konuşma, 24 saat önce başlayan subfebril ateş ve nöbet geçirme öyküsü ile acil servise başvurdu.

Dr. Duygu Doğa Ekizalioğlu
Dr. Cenk Erarslan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

 1. Her iki serebral hemisferde farklı lokalizasyonlarda periferi hipointens görünümde intraaksiyel kitlesel lezyonlar (oklar) ve lezyonların çevrelerinde izlenen ödem (ok) ile uyumlu sinyal artışları izlenmektedir.
 1. Sağ serebral hemisfer frontal lobda santralinde hemoraji ile uyumlu sinyal değişiklikleri izlenen kitle (ok) ve  post-kontrast T1A kesitlerde aynı lezyonun periferik kesimlerinde (ok) ve farklı alanlarda sulkuslar içerisinde leptomeningeal yapılarda izlenen patolojik kontrastlanmalar (kıvrık oklar) ayrıca farklı seviyeden geçen post-kontrast T1A kesitte farklı lokalizasyonlarda izlenen intraaksiyel yerleşimli patolojik kontrastlanma gösteren kitlesel lezyonlar (oklar) görülmektedir.
 1. Diffüzyon B1000 (ok) ve ADC (ok) haritalarında intraaksiyel yerleşimli lezyon periferik kesimlerinde izlenen diffüzyonel kısıtlanma,

 2. Tek voksel MR spektroskopi incelemede, saptanan kolin artışı (ok) izlenmektedir.
 1. Primer Santral Sinir Sistemi (SSS) Lenfoması

 2. Metastatik Hastalık

 3. Primer SSS Post-transplant Lenfoproliferatif Hastalık

 4. AIDS ilişkili SSS Lenfoması

 5. Multiple Serebral Abse

 6. Tümefaktif Demiyelinizan Hastalık

 7. Nörosarkoidoz

Primer Santral Sinir Sistemi (SSS) Lenfoması

Primer Santral Sinir Sistemi (SSS) Lenfoması

 1. Lenfomalar genel populasyonda tüm primer beyin tümörlerinin yaklaşık % 1’lik kısmını oluştururken, allogreft transplant alıcılarında en sık görülen primer beyin neoplazmıdır.

 2. Genellikle multipl, supratentoryal, lobar ve periventriküler yerleşimli, çevresel ödemin eşlik ettiği kitleler ile prezente olur.

 3. Kitlelerde sıklıkla halkasal tarzda kontrastlanma    göstermekte olup, hemoraji veya hemosiderin lekelenmeleri içerirler.

 4. Diffüz leptomeningeal tutulum eşlik edebilir.

 5. Genellikle multipl, supratentoryal, lobar ve periventriküler yerleşimli, çevresel ödemin eşlik ettiği kitleler ile prezente olur.

 6. Kitlelerde sıklıkla halkasal tarzda kontrastlanma göstermekte olup, hemoraji veya hemosiderin lekelenmeleri içerirler.

 7. Diffüz leptomeningeal tutulum eşlik edebilir.

 8. Çok büyük oranda B-hücreli diffüz büyük lenfomalar.

 9. Genellikle posttransplant geç dönemde (> 6 yıl) gelişirler.

 10. EBV (+) neoplastik lenfoid hücreler sıklıkla saptanır.

 11. Primer santral sistemi PTLH solid organ transplantasyonunu takiben intrakranyal kitle ile başvuran immun-suprese hastalarda  ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır.

 12. Görüntüleme özellikleri fırsatçı enfeksiyonları sıklıkla taklit edebilir.

 13. Stereotaktik veya açık biyopsi ile histopatolojik tanısı gereklidir.

 14. Hastamız da sterotaktik biyopsi ile EBV (+) lenfoma tanısı almıştır.

 15. Tedavisi hakkında net konsensus bulunmamakla birlikte immunsupresyon redüksiyonu, monoklonal antikor tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi tedavi seçenekleri arasında.
 • White ML, Zhang Y, Cramer J, Yu F, Bierman PJ, Greiner TC. Radiologic Differentiation of Primary CNS Posttransplant Lymphoproliferative Disorder From Brain Metastasis. AJR Am J Roentgenol. 2020 Jul;215(1):184-191. doi: 10.2214/AJR.19.22056.

 • White ML, Moore DW, Zhang Y, Mark KD, Greiner TC, Bierman PJ. Primary central nervous system post-transplant lymphoproliferative disorders: the spectrum of imaging appearances and differential. Insights Imaging. 2019 Apr 11;10(1):46. doi: 10.1186

 • Valencia-Sanchez C, Steenerson KK, Kelemen K, Orenstein R, Kusne S, Grill MF. Post-transplant primary central nervous system lymphoma after Epstein-Barr virus cerebellitis. J Neurovirol. 2019 Apr;25(2):280-283. doi: 10.1007/s13365-018-0711-8. /s13244-019-0726-6.