Haftanın Olgusu-73 (26 Aralık 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

26 Aralık 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

41 yaşında erkek
Baş ağrısı, baş dönmesi

Dr.  Buğra Kaan Aşılıoğlu
Dr. Suzan Şaylısoy
Dr. Uğur Toprak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. Sol frontalde içerisinde tübüler signal void alanlar (kırmızı ok), T1 AG’lerde internal hemoraji ile ilişkilendirilebilecek hiperintensite alanlar içeren (mavi ok), fokal kistik alanlar bulunduran (sarı ok), heterojen-belirgin kontrastlanan kitle mevcut.
 1. Anjiyomatöz meninjiyom

 2. Hemanjiyoblastom

 3. Oligodendrogliyom

 4. Duranın solitar fibröz tümörü

ANJİYOMATÖZ MENİNJİYOM

ANJİYOMATÖZ MENİNJİYOM

 1. Meninjiyomlar, primer beyin tümörlerinin %20-30’unu oluşturur.  WHO klasifikasyonuna göre meninjiyomlar grade 1, 2, 3 olarak subtiplendirilir. Mennjiyomların %80’i WHO grade Iolup bu bu grupta meningotelyal, transiyonel, psammomatöz, anjiyomatöz, sekretuvar, metaplastik ve lenfoplazmosit zengin tipler yer alır.

 2. Grade I meninjiyomlar, meninjiyomların en sık karşılaşılan subtipi olsa da anjiyomatöz meninjiyomlar nadirdir. Hasselblatt ve ark.’nın çalışmasında 1809 meninjiyomdan yalnızca 38’ini (%2.1) anjiyomatöz tiptir.

 3. BT görüntülemede, tipik meninjiyomlar gibi komşu beyin parankimine göre hafif hiperintenstir ve yoğun kontrastlanma gösterir.

 4. MR görüntülemede, T1AG’de gri cevhere göre hipointenstir, T2 AG’de gri cevhere göre hiperintenstir, yoğun kontrastlanma gösterir. Belirgin sinyal void alanları içerirler.
 • Liu Z, Wang C, Wang H et-al. Clinical characteristics and treatment of angiomatous meningiomas: a report of 27 cases. Int J Clin Exp Pathol. 2013;6 (4): 695-702.

 • Hasselblatt M, Nolte KW, Paulus W. Angiomatous meningioma: a clinicopathologic study of 38 cases. Am. J. Surg. Pathol. 2004;28 (3): 390-3.

Cahit Güçlü

TNRD