Haftanın Olgusu-30 (28 Şubat 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

28 Şubat 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

53 yaş erkek, proptozis

Dr. Elif Günay Bulut
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

 1. Kontrastsız BT tetkikinde sol lakrimal lojda yumuşak doku kitlesi (a), nazal septum ve etmoid lamellalarda fokal erozyonlar ve kalınlaşmalar (b), maksiller sinüs duvarında kalınlaşma ve neoosteogenez (c) izlenmekte

 2. MRG’de lakrimal lojdaki kitlenin T2 sinyali içerisindeki kistik/nekrotik alan dışında kas ile benzer intensitede, kitlede heterojen kısıtlanmış difüzyon var. Nazal pasajdaki mukozal kalınlaşma da benzer özellikler gösteriyor. T1A incelemede sağ maksiller sinüsteki neoosteogenez yeniden görüntülenmiş.
 1. Lakrimal lojdaki kitlenin ayırıcı tanısında; lakrimal bezin malign tümöral lezyonları (lenfoma, malign epitelyal tümörler, metastaz), inflamatuvar/granülomatöz hastalıklar (sarkoidoz, granülomatöz polyanjit,

 2. IgG4-ilişkili hastalık, idyopatik orbital inflamasyon) yer almaktadır.

 3. Eşlik eden paranazal sinüs bulguları nedeniyle ayırıcı tanıda granülomatöz hastalıklar öncelikli olup, neoosteogenez varlığı granülomatöz polyanjiti desteklemektedir.

Granülomatöz polyanjit (GPA)

Granülomatöz polyanjit (GPA)

 1. Granülomatöz polyanjit (GPA) nadir görülen antinötrofil sitoplazmik antikor ilişkili (ANCA) otoimmün bir hastalık olup, baş-boyun tutulumu (orbita, nazal kavite ve paranazal sinüs, temporal, nazofarinks, larinks ) sıktır (70%-100%).

 2. Orbital tutulum bilateral ya da tek taraflı, kitle benzeri ya da infiltratif olabilir. Lakrimal loj, ekstraoküler kaslar ve intraorbital yağ planları tutulabilir.

 3. Diğer granülomatöz lezyonlarda da izlendiği üzere tutulumun T2 sinyali düşüktür, difüzyon kısıtlar.

 4. Nazal pasaj, paranazal sinüslerde mukozal kalınlaşmalar (nodüler kalınlaşma daha spesifik), kemik erozyon-destrüksiyon, neoosteogenez görülebilir.  Klinik şüphe varlığında kemik erozyon-destrüksiyon, neoosteogenez GPA için oldukça anlamlıdır.

 5. Orbita ve paranazal sinüs bulgularının birlikteliği bu olguda GPA’yı desteklemektedir.
 • Bulut E, Head and Neck Radiology in AVV, Acta Medica 2021; 52 (Supplement 2)

 • Pakalniskis MG, Berg AD, Policeni BA, Gentry LR, Sato Y, Moritani T, et al. The Many Faces of Granulomatosis With Polyangiitis: A Review of the Head and Neck Imaging Manifestations. AJR Am J Roentgenol. 2015;205(6):W619-29.

 • Grindler D, Cannady S, Batra PS. Computed tomography findings in sinonasal Wegener’s granulomatosis. Am J Rhinol Allergy. 2009;23(5):497-501.

 • Lohrmann C, Uhl M, Warnatz K, Kotter E, Ghanem N, Langer M. Sinonasal computed tomography in patients with Wegener’s  granulomatosis. J Comput Assist Tomogr. 2006;30(1):122-5.

 • Benoudiba F, Marsot-Dupuch K, Rabia MH, Cabanne J, Bobin S, Lasjaunias P. Sinonasal Wegener’s granulomatosis: CT characteristics. Neuroradiology. 2003;45(2):95-9.

 • Bulut E. Granulomatosis with polyangiitis: Special focus on suggestive imaging findings in head and neck involvement. Acta Medica. 2019;50:9-16