Haftanın Olgusu-24 (17 Ocak 2022)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

17 Ocak 2022

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

53 yaşında, erkek.
Denge kaybı ve yürüme bozukluğu ile başvuruyor

Dr. Hüseyin Odaman
Dr. Nuri Karabay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
İzmir

C+ T1A aksiyal kesitler

C+ T1A sagital ve koronal kesitler

 • Posterior fossada, her iki serebellar hemisfer anteriorunda, ekstraaksiyal yerleşimli kitlesel lezyonlar (T2A’da hafif hiperintens, T1A’da izointens, C+ T1A’da homojen kontrast tutulumu)

 • Kitlenin foramen magnumu tümüyle sardığı, kivus ve dorsum sella durasına ve sağ kavernöz sinüs durasına uzandığı görülmektedir.

 • Lezyonlarda belirgin difüzyon kısıtlılığı izlenmemiştir.
 1. En plak menenjiyom

 2. Dural metastaz

 3. Plazma hücreli granülom

 4. Lenfoma

 5. Tüberküloz pakimenenjit

 6. İntrakranial ekstramedüller hematopoez

Plazma Hücreli Granülom

Plazma Hücreli Granülom

 1. İnflamatuar myofibroblastik tümör veya inflamatuar psödotümör isimleri de kullanılıyor

 2. IgG4 ilişkili hastalık

 3. Matür plazma hücrelerinin non-neoplastik poliklonal proliferasyonu

 4. En sık tutulum akciğer ve üst solunum yolları

 5. İntrakranial tutulum oldukça nadir

 6. Tedavi: subtotal eksizyon, kortikosteroid, radyoterapi

 7. Rekürrens sık

 8. Radyolojik olarak en plak menenjiyomdan ayrımı zor
 • Dieta Brandsma 1, Gerard H Jansen, Wim Spliet, Kathelijne Van Nielen, Martin J B Taphoorn. The diagnostic difficulties of meningeal and intracerebral plasma cell granulomas–presentation of three cases. J Neurol 2003 Nov;250(11):1302-6. doi: 10.1007/s00415-003-0200-7.

 • Dae-Jin Kim, M.D., Yu-Seok Choi, M.D., Young-Jin Song, M.D., and Ki-Uk Kim, M.D., Ph.D. Intracranial Plasma Cell Granuloma. J Korean Neurosurg Soc. 2009 Aug; 46(2): 161–164.

 • Jessica Forcucci, Shannon Butler-Williams, Nicole Miller, John Lazarchick. Plasma Cell Granuloma: An Entity within the Spectrum of IgG4-Related Disease. Ann Clin Lab Sci Spring 2015;45(3):340-3.