Haftanın Olgusu-136 (29 Nisan 2024)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

29 Nisan 2024

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

65 yaş, K
Baş ağrısı, antikoagülan ilaç kullanımı

Araş. Gör. Dr. Muhammed Batuhan DAŞTAN
Doç. Dr.  Rıfat ÖZPAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

 1. •Kraniyal ve difüzyon MR görüntülemede (a); sol orta kraniyal fossada anterior ekstraaksiyel mesafede, tüm sekanslarda ağırlıklı olarak BOS’a yakın izointensitede komponentten (kırmızı yıldız işareti) ve yer yer septalardan (turuncu oklar) oluşan komplike kistik lezyonda difüzyon ağırlıklı b:1000 görüntüde BOS’a göre hafif ölçüde azalmış difüzyon (çift uçlu kırmızı ok) izleniyor.

 2. İntratekal gadolinyumlu MR sisternografi incelemesine ait prekontrast ve 8. saat postkontrast fazlarda (b); kistik lezyonda bazal sisternalar ile eş intensitede tam bağlantılı komponent (lacivert yıldız işareti) ve 8. saatte beyaz cevher ile benzer intensiteye ulaşan kısmi bağlantılı komponent (sarı yıldız işareti) izleniyor.

 3. •Duyarlılık ağırlıklı görüntülemede (c); hemorajik kalıntılar içeren septalar (mavi ok) ve eşlik eden yaygın yüzeyel siderozis alanları (mavi ok başları) izleniyor.
 1. Komplike araknoid kist

 2. Epidermoid kist

 3. Nörenterik kist

 4. Hidatid kist

Komplike araknoid kist

Komplike Araknoid Kist

 1. Araknoid kistler; araknoid materin iki ince tabakası arsında beyin-omurilik sıvısı (BOS) birikimi sonucu oluşan benign, sporadik, konjenital lezyonlardır.

 2. En sık lokalizasyonları; orta kraniyal fossa ve silviyan fissürdür.

 3. Bunları posterior fossa (serebellopontin açı, suprakolliküler düzey, vermis) sella-suprasellar düzeyler izler.

 4. Araknoid kistler genellikle asemptomatiktir.

 5. Kist içi hemoraji gelişmesi veya araknoid membranların yırtılmasına bağlı subdural mesafeye rüptür sonucunda kist komplike yapı kazanır ve semptomatik hale gelir.
Görüntüleme Bulguları:
 1. Araknoid kistler ekstraaksiyel yerleşimlidir ve MRG’de tüm sekanslarda BOS ile benzer intensitededir.

 2. Hemoraji ile komplike olmuş araknoid kistlerde kanamanın evresine göre MR sinyal özellikleri değişen, çoğunlukla BOS’a göre daha yoğun sinyal değişiklikleri gösteren komponentler, internal septasyonlar izlenebilir.

 3. Araknoid kistin subdural mesafeye rüptüre olarak komplike olması halinde kist komşuluğunda subdural hemoraji veya higroma görülebilir
 1. Ayırıcı tanıda epidermoid kist, nörenterik kist ve hidatid kist düşünülebilir.

 2. Epidermoid kistler; FLAIR sekansta heterojen, BOS’a kıyasla hiperintens ve DAG’da yüksek b değerlerinde dahi hiperintens görünümleri ve difüzyon kısıtlamaları ile ayırt edilir.

 3. Nörenterik kistler daha çok spinal düzeyde yerleşim gösterir, intrakraniyel yerleşimli olanlar ekstraaksiyeldir ve genellikle posterior fossada, nadiren konveksite düzeyinde sulkuslarda yerleşim gösterir.

 4. Araknoid kistin tüm sekanslarda BOS intensitesinde olması, nörenterik kistlerin ise içeriğine bağlı FLAIR sekans başta olmak üzere farklı sinyal özellikleri taşıması ayrımlarında yararlıdır.

 5. İntrakraniyal hidatid kist nadiren görülür. Kist daha gergin yapıdadır ve içerisinde germinatif membranlar, kist duvarında kontrastlanma ve nadiren kalsifik komponent görülebilir. Olgunun kliniği ve İHA(+)’ liği tanıyı büyük oranda koydurur.
 • Ibarra R, Kesava PP. Role of MR imaging in the diagnosis of complicated arachnoid cyst. Pediatr Radiol. 2000 May;30(5):329-31.

 • Hanai S, Yanaka K, Aiyama H, Kajita M, Ishikawa E. Spontaneous resorption of a convexity arachnoid cyst associated with intracystic hemorrhage and subdural hematoma: A case report. Surg Neurol Int. 2023 Jun 30;14:224. doi: 10.25259/SNI_279_2023. PMID: 37404493; PMCID: PMC10316224.
 • Hong JC, Kim MS, Chang CH, Kim SH. Arachnoid cyst with spontaneous intracystic hemorrhage and chronic subdural hematoma. J Korean Neurosurg Soc. 2008 Jan;43(1):54-6. doi: 10.3340/jkns.2008.43.1.54. Epub 2008 Jan 20. PMID: 19096549; PMCID: PMC2588155.

Cahit Güçlü

TNRD