Haftanın Olgusu-105 (25 Eylül 2023)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Nursel Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Kahramanmaraş

25 Eylül 2023

ÖyküBulgularAyırıcı TanıTanıTartışmaKaynaklar

15 yaş, erkek
kifoskolyoz ve sırt ağrısı

Uzm.Dr. Kayhan KARAKUŞ
Doç.Dr. M. Burak ÖZKAN
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Pediatrik Radyoloji Kliniği

 1. A) Spinal MRG’de T8-10. vertebra korpuslarında belirgin anterior kamalaşma, T8-12 ve L1 vertebra endplatelerinde dejeneratif değişiklikler izleniyor (kırmızı oklar). Torakal kifoz artmıştır. Orta-alt torakal ve L1 vertebra endplatelerinde Schmorl nodülleri/ disk invaginasyonuna bağlı irregülariteler mevcut (kırmızı ve yeşil oklar). Etkilenmiş kesimlerde özellikle anteriorda disk mesafelerinde belirgin daralma mevcut (kırmızı oklar). Orta-alt torakal seviyede anterior epidural mesafede belirgin daralma izlenmekle beraber, spinal korda bası, temas veya sinyal intensite değişikliği mevcut değildir.

 2. B) AP ve lateral direkt grafide T8-10. vertebra korpuslarında belirgin anterior kamalaşma, T8-12 ve L1 vertebra endplatelerinde dejeneratif değişiklikler, torakal kifozda artış, orta-alt torakal ve L1 vertebra endplatelerinde Schmorl nodülleri / disk invaginasyonuna bağlı irregülariteler izleniyor (sarı oklar). Özellikle anteriorda disk mesafelerinde belirgin daralma mevcuttur (sarı oklar).
 1. Scheuermann hastalığı

 2. Postural kifoz

 3. Torakal kifoz eşlik eden iskelet displazileri (spondiloepifizyal displazi, Morquio hastalığı)

 4. Ankilozan spondilit (aksiyel spondiloartropati)

 5. LHH

 6. Segmentasyon yetersizliğine bağlı kifozite (tip 2)

 7. Wilson hastalığı, overyan agenezi ve önikoidizmde vertebral epifizite bağlı kifozite

 8. Friedreich ataksisi ve NF

 9. Cushing hastalarında glukokortikoide bağımlı osteoporoza sekonder torasik kifozite

 10. Atipik iskelet displazisi ve Tb vakaları

Scheuermann Hastalığı

Scheuermann Hastalığı

 1. Jüvenil torasik kifoz, juvenil diskojenik hastalık, vertebral epifizit

 2. Multipl Schmorl nodulleri => Vertebra gövdesinde kamalaşma => Kifoz

 3. Yaygın disk invaginasyonlarına bağlı vertebral endplatelerde ondülasyon

 4. Disk mesafeleri anteriorda daha belirgin olmak üzere daralır.

 5. > 3 ardışık vertebra korpusu tutulur.

 6. Torakal(tip 1)/torakolomber(tip 2) vertebralar etkilenir, lumbal ve servikal vertebralarda çok nadir etkilenme görülür.

 7. Tanı genellikle DG ile konur.

 8. 12-17 yaşlarda başlar, erkeklerde daha sık görülür.

 9. Vertebral apofizyel osteonekroz, ağırlık kaldırma, ailesel yatkınlık durumları söz konusudur.
Görüntüleme Bulguları:
 1. Scheuermann hastalığı tanısında Sorensen kriterleri;

  1. Torakal kifoz >40° (normali 25-40°)  veya

  2. Torakolomber kifoz >30° (normali ~0°)

   ve

  3. 5°den fazla kamalaşma gösteren 3 ve daha fazla komşu vertebra etkilenmiş olmalı

 2. Diğer bulgular:

  1. Vertebral endplatelerde yaygın disk invaginasyonlarına bağlı irregülarite

  2. Anteriorda daha belirgin olmak üzere intervertebral disk mesafelerinde daralma
 1. Scheuermann hastalığı  tipik ve atipik paternde olabilir.

 2. Atipik paternde dejeneratif değişiklikler vardır, spinal MRG’de vertebral endplatelerde yaygın düzensizlikler vardır.

 3. Scheuermann hastalığı; schmorl nodülleri, limbus vertebra, skolyoz ve spondilolistezis ile ilişkili olabilir.

 4. Scheuermann kifozu, puberte öncesi gelişir, adölesan dönemdeki büyümeyle torakal kifozitede artış olur,

 5. Torakal kifozda ve lomber lordozda artış, öne eğilme ile belirginleşen kamburluk, hamstringlerde gerginlik/kontraktür ve ağrı

 6. Deformite ilerleyicidir.

 7. Tedavi kararında deformitenin şiddeti, hasta yaşı ve  semptomları dikkate alınır.

 8. Kifozun derecesine göre tedavi yaklaşımı değişir:

  <50°: konservatif yaklaşım, fizik tedavi, postur değişiklikleri

  50-75°: korse

  75°: cerrahi
 • Summers B, Singh J, Manns R. The Radiological Reporting of Lumbar Scheuermann’s Disease: An Unnecessary Source of Confusion Amongst Clinicians and Patients. Br J Radiol. 2008;81(965):383-5.

 • Gokce E, Beyhan M. Radiological imaging findings of scheuermann disease. World J Radiol 2016;8(11): 895-901.

 • Üzümcügil O, Ünkar EA et-al. :Scheuermann Kifozu . The Journal of Turkish Spinal Surgery 2012;23(3):241-252.

Cahit Güçlü

TNRD