Haftanın Olgusu-10 (11 Ekim 2021)

Haftanın Olgusu

Editör

Dr. Rahşan Göçmen
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Ankara

11 Ekim 2021

ÖyküBulgular (1)Bulgular (2)Bulgular (3)Bulgular (4)Bulgular (5)Ayırıcı TanıTanıTartışma (1)Tartışma (2)Tartışma (3)Tartışma (4)Tartışma (5)

37 yaşında erkek hasta, 6 aydır sol kulakta tinnitus

Dr. Batuhan Kara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi
Girişimsel Nöroradyoloji Bölümü

Sol ECA asendan faringeal arter enjeksiyonu

Aksiyal TOF MRA: Sol hipoglossal kanal içerisini dolduran ve kısmen ekstrakranyal alana uzanan hipervasküler lezyon izleniyor.

Aksiyal T2A ve kontrastlı T1A : Sol hipoglossal kanal içerisinde signal-void alanlar

Görüntüleme bulguları ve klinik olarak ön planda paragangliom düşünülerek pre-op DSA ve embolizasyon amacıyla kliniğimize refere edilmiş olgunun anjiyografisi yapıldı. DSA incelemesinde; kafa tabanında, orta hattın hemen solunda her iki asendan faringeal arterin nöromeningeal dalından, sol vertebral arterin V2 segmental dalından ve ipsilateral ICA meningohipofizeal trunkus medial klival arterinden beslenen, anterior kondiler vene (AKV) açılarak anterior kondiler konfluens (AKK) yoluyla internal jugular vene drene olan arteriovenöz fistül saptandı. MR görüntüleme ve anjiyografi bulguları beraber değerlendirildiğinde lezyon AKV fistülü (hipoglossal kanal dural AVF’si) olarak değerlendirildi.

 1. Sol ICA enjeksiyonlarında meningohipofizeal trunkus medial klival dalından fistüle ait dolum izleniyor.

 2. Sağ ECA asendan faringeal arter enjeksiyonunda fistülün neuromeningeal trunk üzerinden doluyor.
 1. Her iki vertebral arter enjeksiyonlarında fistülün C2 segmental dallarından da beslendiği izleniyor.
 1. Anterior Kondiler Ven fistülü (=Hipoglossal Kanal Dural AVF’si)

 2. Glomus Tümörü

Anterior Kondiler Ven fistülü
(=Hipoglossal Kanal Dural AVF’si)

 1. Sağ femoral ven ponksiyonu ve sol internal jugular ven yoluyla fistüle ulaşılarak fistül poşu koil ile embolize edildi.
 1. İşlem sonrası flat-panel dedektör BT ile alınan görüntülerde hipoglossal kanalı dolduran koiller görülüyor.
 1. Embolizasyon sonrası alınan kontrol runlarda fistüle ait dolum görülmüyor.
 1. Anterior kondiler ven (AKV) fistülü anterior internal vertebral venöz plexus ve marjinal sinüsü anterior kondiler konfluense bağlayan hipoglossal kanal içinde, hipoglossal siniri çevreleyen venöz pleksustur.

 2. AKV, juguler bulbusun anteroin feromedialinde yer alan, internal juguler ven ve inferior petrol sinüs ile bağlantılı bir venöz poş olan AKK’ye açılır.

Cc: Karotid kanal
ACC: Anterior kondiler confluent
ACV: Anterior kondiler ven
SJB: superior juguler bulbus
SS: Sigmoid sinus
HC: Hipoglossal kanal
AIVVP: Anterior internal vertebral venöz pleksus
CoC: Kondiler kanal
PCV: Posterior kondiler ven
OC: Oksipital kandil
APA: Asendan faringeal arter
HB: APA hipoglossal dalı

 1. AKK’ye ayrıca ekstravertebral venöz pleksus ile bağlantılı posterior ve lateral kondiler venler dökülür. Dolayısıyla AKK kafa tabanı venöz drenajında önemli bir kavşak noktası olup bu bölgedeki fistüller sigmoid sinus, inferior petrosal sinüs ve marjinal sinüse drene olarak intrakranyal venöz basınçta artışa yol açabilir. Bu nedenle AKV/AKK fistüllerinin tanınması ve tedavisi önem arz eder.

 2. Juguler foramen ve çevresinde artmış vaskülarizasyona sahip lezyonlar söz konusu olduğunda paragangliomlar mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu tümörlerin de ana besleyicisi asendan faringeal arterlerdir.

 3. Paragangliomun kondiler dural AVF’den ayırıcı tanısı kesitsel görüntüleme yöntemleri ile zor olabilir. MRG’de tuz-biber manzarası görülmesi paragangliom lehinedir.